Shu-Nu Chang Rundgren

Your ePortfolio

Karlstad University

Om PROFILES

 

 

PROFILES-projektet

http://www.profiles-project.eu/

PROFILES främjar undersökande arbetsätt (inquiry-based science education - IBSE) i undervisning i naturvetenskapliga ämnen genom att höja lärares förmåga och självförtroende att utveckla effektivare sätt att undervisa, med stöd av parterna i projektet. Projektet arbetar med samverkansgrupper för att med hjälp av samhällsrelaterade, IBSE-fokuserade undervisningssekvenser och undervisningsmaterial, samt relevanta lärarfortbildningsprogram, utveckla undervisningen i naturvetenskap i skolan. Detta sker genom reflektion och samverkan i syfte att höja lärarnas kompetens att utveckla elevernas förmåga till kreativ, vetenskaplig problemlösning och förmåga att fatta välgrundade beslut i socio-vetenskapliga frågor. Framgångskriterier för projektet är (a) förmågan hos lärare att utveckla tillfredsställande undervisning i naturvetenskap och (b) positiva attityder bland elever till ett mer elevengagerat arbetssätt. Spridning av information om undervisningsstrategier samt reaktioner och reflektioner på dessa utgör ytterligare ett viktigt mål för projektet. Internet och andra media utgör användbara plattformar för utbyte av information och erfarenheter bland lärare i naturvetenskap, exempelvis via interaktiva fora.

PROFILES innebär kompetensutveckling för lärare på fyra fronter (läraren som lärande, lärare som lärare, läraren som reflekterande praktiker och lärare som ledare). Genom detta stärks lärares förmåga och självförtroende när det gäller att implementera samhällsrelaterade IBSE-utformade undervisningsstrategier, samt förmåga att utnyttja praxisnära forskning, utvärderingsmetoder och nätverk. Spridning av undervisningsstrategier inom projektet sker med hjälp av särskilda huvudlärare som driver utveckling för lärarkollegor och lärarstudenter, samt genom att initiera en serie workshops inom landet. Projektet fokuserar ett öppet undersökande arbetssätt som ett viktigt undervisningsmål och uppmärksammar inre och yttre motivation hos eleverna när det gäller lärande i naturvetenskap. Projektets avsedda utfall är att skolans undervisning i naturvetenskap blir mer meningsfull, relaterad till 21: a århundradets naturvetenskap och innehåller tvärvetenskapliga socio-vetenskapliga frågor och IBSE-relaterad undervisning, samt tar särskild hänsyn till kulturella faktorer, i synnerhet genus-relaterade aspekter.

 

Projektgruppen för PROFILES vid Karlstads universitet kan nås via:

Shu-Nu Chang Rundgren

Professor I naturvetenskapernas didaktik

Avdelningen för kemi och biomedicinsk vetenskap

Karlstads universitet, 651 88 Karlstad
E-post:
[email protected]

 

 
Powered by: itslearning